Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

 

Náš Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (dále NF) vznikl v roce 2015, jako logické navázání a výsledek dlouholetých, zájmových a odborných aktivit jeho členů. Individuální odbornosti a specializace umožnily pokrýt velké spektrum témat. Oblast Tradiční čínské medicíny (TCM) vnímáme jako soubor léčebných a terapeutických metod, v modelu, využívaném především v čínském moderním zdravotnictví. Porovnáváním různých škol a koncepcí, v nichž je na celém světě (nejen) čínská historická medicína pojímána, se zabýváme pouze pasívně. Pro perspektivní a praktické využití vidíme jako účinnou kombinaci ověřených a analyzovaných znalostí, získaných formou empirických procesů v řádu tisíců let, a moderní medicíny, vědy a technologií, jimž základní model metod TCM slouží jako podpora a posílení účinků, zlepšení výsledků a případně cesta, jak pomoci tam, kde moderní medicína již pomoc nabídnout nedokáže.

Malý historický exkurz

Od počátku devadesátých let se členové vedení NF zabývali podporou a propagací, jakož i implementace doplňkových metod léčby. Souhrnně se v době po roce 1989 tyto obory označovaly jako alternativní.

Kromě klinické onkologie jako hlavního oboru, a homeopatie jako podpůrné metody v cizině uznávané léčby, se předseda správní rady NF, MUDr. Pavel Běleš, profesionálně věnoval také účasti na analýze a vývoji legislativy, jako lektor, vedoucí činitel odborných ministerských a jiných komisí, zaměřených na alternativní metody, podporující účinky standardní západní medicíny.

 

Mimořádným projektem své doby byl magazín Regena, který MUDr. Pavel Běleš založil a vydával. Počátkem devadesátých let se věnoval, jako jediný seriózní periodikum, korektní reflexi alternativních metod a terapií, aplikovaných ze sféry mimo standardní medicínu, a u nás méně známých nebo neužívaných lege artis. Časopis si získal ve své době velké renomé v odborné i laické obci zájemců o alternativy, zejména pro odpovědný a seriózní přístup k tématice, i respekt kritiků alternativ. Na to navazujeme.

 

Tehdejší vydavatel MUDr. Pavel Běleš v té době zároveň působil v odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, zabývající se legislativním řešením problematiky léčitelství. Jan Hovorka jako tehdejší šéfredaktor magazínu Regena, nastavil v tomto projektu kritéria relevantní informovanosti, zkoumání nových oborů, mediální komunikaci a spolupráce s odborníky, vědci i praktiky. I na to chceme navazovat.

 

Zkušenosti s působením a potřebou média podobného typu, význam komunikace jako nástroje ochrany pacienta i lékaře – specialisty poskytujícího zdravotní nebo následnou péči, vědomí odpovědnosti za podporu dohledu nad tvorbou nástrojů kontroly, zvyšování kvality a dostupnosti těchto metod pro potřebu pacientů často v bezvýchodné situaci a bez pomoci standardního zdravotního systému, a hlavně možnosti a schopnosti toto podpořit – to byly hlavní důvody vzniku dnešního Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF).

 

Publicistické a vydavatelské aktivity, jimž věnoval celý profesní život, završuje Jan Hovorka v projektech Motol in, který vymyslel a vedl tři roky pro FN Motol, a následně HOSPITALin a TCM Revue. Sledoval desítky let aktivní činnost otce, MUDr. Jaroslava Hovorky, který se TCM, zejména akupunktuře, odborně věnoval od počátku 60. let XX. století. Publikoval též několik publicisticko-odborných a literárních děl, na TCM v obsahu zaměřených, včetně historických a kulturních souvislostí. Tento odkaz tvoří součást obsahu projektu.

 

Podpora TCM předpokládá znalost prostředí medicíny a zdravotnictví, atributy a limity oboru, historii, legislativu. Jedním z cílů NF je podpořit procesy, které vývoj a ustavení zákonů a předpisů, a celkovou optimalizaci prostředí, urychlují a precizují.

 

Současný rozvoj a proces implementace metod a technologií TCM do systém národního zdravotnictví je velmi perspektivní. Jako doplněk a podpora zdravotní péče, nebo nástroj prevence, skýtá velké naděje pro kvalitnější zdraví populace obecně, ale hlavně chronicky, dlouhodobě nebo i problematicky léčitelně nemocné. Účinně může být využívána i neléčebně, pro relaxační, kondiční, estetické nebo kosmetické aktivity.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ

1.

IDEA A CÍLE               

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF) i nadále naplňuje ideu a poslání, pro které vznikl: Podpořit rozvoj metod a technologií Tradiční čínské medicíny (TCM), její implementaci do národního zdravotního systému a informovanost odborné i laické veřejnosti.

 

Díky pozitivním ohlasům a rostoucí podpoře, které se realizovaným projektům dostává, usilujeme o rozšíření a možnost většího komunikačního prostoru, a to i směrem k zahraničním partnerům a podporovatelům.

 

Potvrzením zájmu o naše aktivity a podpory plnění našich záměrů je výrazně deklarované partnerství a další formy spolupráce ze strany významných institucí a osobností.

 

NF je nevládní nezisková organizace, která neprovádí léčbu, neobchoduje, nerealizuje dovoz, vývoz ani další samostatné komerční aktivity. V mezích zákona se jako nadační fond věnuje hlavně oblasti komunikace podpoře šíření informací a znalostí o TCM, pro odbornou i laickou veřejnost. Jako mediátor zprostředkovává pomoc při realizaci projektů, konzultace legislativy, podpory informovanosti, dostupnosti a kontrolovaného využití.

 

Zakladatel i členové statutárních orgánů předpokládají u všech, s nimiž byla projednávána nebo uzavřena forma spolupráce, otevřenost, transparentnost, korektní jednání jak uvnitř skupiny, tak směrem k veřejnosti, ať jde o klienty, pacienty nebo zdravotníky.

 

1.1.

Rok 2016

V předcházejícím období (zápis 2015) Nadační fond na podporu Tradičí čínské medicíny a alternativ (dále NF) vstoupil na scénu jako instituce. Zahájili jsme systematickou publikační činnost, přípravu výstav a dalších projektů.

Díky propojení a využití vlastních komunikačních nástrojů a respektované odbornosti jsme byli akreditováni jako jediné médium, a zároveň nezávislá a nevládní instituce, na Summit 16+1, který se v červnu konal v Praze. Zájem, který naše aktivity a projekt vyvolaly, byl základem dalšího vzestupu a rozvoje projektu.

 

 

1.2.

Komunikace a publikační činnost

V rámci návštěvy prezidenta ČLR Si Ťien-pchinga v Praze byl NF požádán o vydání informačního materiálu, který by byl předán jednak prezidentovi a jeho doprovodu, jednak delegaci, doprovázející primátora hlavního města ČLR Pekingu.

 

V krátkém čase byl vydán účelový tisk TCM Revue jako supplement magazínu HOSPITALin, který v obsahu zahrnoval základní orientaci a informace o historii i aktuálním dění, které se v souvislosti s TCM v ČR a zahraničí odehrávalo.

 

Následně se dostalo NF pozvání k vytvoření a realizaci projektu, který by pomáhal naplňovat oficiálně podepsaného obsah Memoranda sesterských měst Peking – Praha, které bylo při této významné mezinárodní události uzavřeno. NF se ujal tématu zdravotní péče TCM, obnášejícím podporu informovanosti o TCM, vzájemnou výměnu nabídek, projektů a jejich reciproci.

 

Vydání přílohy magazínu HOSPITALin s názvem TCM Revue slouží dodnes jako nosič informací a prezentační nástroj. Je podporou úspěšného webmagazínu www.tcmrevue.cz, který vlastním nákladem a silami členové NF připravují.

Podrobněji se věnujeme magazínům v samostatné kapitole

 

1.3.

Kniha TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Smíšená komora česko-čínské spolupráce se jako spoluorganizátor návštěvy prezidenta ČLR obrátila na NF s nabídkou spolupráce na přípravě reprezentativní publikace o rozvoji TCM v ČR. Vyšla v česko-čínské jazykové verzi a představovala především projekt Česko-čínského centra TCM a přípravu vybudování Kliniky TCM ve FN Hradec Králové, a na jeho pozadí mezivládní a vícestranné kroky a dohody, projednávané s Vládou ČLR, vedením WHO a municipalitními a univerzitními institucemi v Číně. Publikace prezentuje vysokou úroveň projektů a mezivládních jednání , souvisejících s rozvojem TCM nejen v České republice.

 

Přípravy knihy jsme se účastnili autorsky, na výzvu vedení autorsko-editorského týmu Smíšené komory česko-čínské spolupráce, poskytnutím textů a částečně editorsky, posléze i dílčí propagací tohoto výtisku, který byl produkován v rámci sponzoringu CEFC projeku Kliniky TCM ve FN Hradec Králové a předáván významným osobnostem, politikům a diplomatům, zdarma.

 

Pro vysokou odbornou hodnotu textu a prezentaci osobností na nejvyšší politické, společenské a medicínské úrovni je tato publikace vnímána jako velmi reprezentativní a významná v mezinárodním měřítku.

 

 

1.4.

VÝSTAVA “Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů”

 Impozantním projektem se stala první veřejná prezentace TCM. Magistrát Hlavního města Prahy významně podpořil projekt, který kromě radních pro zdravotnictví Ing. Radka Lacka a pro kulturu Jana Wolfa získal i Záštitu Ministra zdravotnictví ČR a Velvyslanectví ČLR v ČR. Díky mimořádnému úsilí ředitelky NF Markéty Zelinkové se podařilo uspořádat významnou výstavu v Sále architektů, na Staroměstské radnici v Praze, v období říjen – listopad 2016

Finanční i nefinanční podpora MHMP byla zásadním přínosem pro zdar této akce. Musíme říci, že všichni zúčastnění ze strany Magistrátu HMP nás podporovali a maximálně vycházeli vstříc všem potřebám a problémům, které bylo nutno průběžně řešit.

Úvodní slovo pronesla Její Excelence Mme MA KE-qing, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice.

Mimořádná návštěvnost, zájem veřejnosti domácí i zahraniční byl potvrzením, že jsme se vydali správnou cestou. Mediální ohlas byl v rámci našich možností nadstandardní, díky další podpoře ze strany MHMP, především paní Mgr. Jany Berkové, ředitelky odboru komunikace MHMP, ale i díky vlastnímu úsilí se podařilo dostat informace k veřejnosti v nebývalém rozsahu. Důležitým momentem bylo i ranní živé vysílání Studia 6 ČT, které inicioval a zprostředkoval zřizovatel NF Jan Hovorka a kam přizval MUDr. Jozefa Luckého.

 

NF pozval k účasti na výstavě významné subjekty, které se dlouhodobě věnují podpoře a podnikání v oblasti TCM. Převážnou část výstavního prostoru si převzal a aktivně pro komerční prezentaci využil TCM Institut, s.r.o., za který na scénáři výstavy spolupracoval MUDr. Jozef Lucký.

 

Pozvání přijaly i další instituce: 1. škola TČM v Praze, Komora TCM, rámcovou prezentaci zde samozřejmě umístil i náš NF.

 

Je nutno bohužel konstatovat, že přes úvodní sliby se někteří oslovení partneři a účastníci výstavy až na výjimky (Komora TCM, 1. škola TCM) po ukončení akce odmítli na krytí nákladů podílet, a bylo tedy jen na úsilí NF, tyto neplánovaně uhradit z vlastních zdrojů.

 

TCM Institut, s.r.o., využil expozici pro vlastní prezetaci a dostal mimořádný prostor, vzhledem k úvodním jednáním, přípravě a ústním ujednáním. Realizoval zde i obchodní jednání s partnery a vlastní mediální výstupy, bohužel bez poukazu na autorskou a realizátorskou pozici NF.

 

Benefity účastníků expozice šly zcela mimo NF. Zarážející je pozdější zjištění, že TCM Institut se nejen jednak odmítl jakkoli podílet na nákladech, tak neinformoval pořadatele ani jeho významné partnery, že již v době příprav byl jako prezentovaný subjekt v likvidaci

Pozvaná 1. škola TCM se prezenací školy se záměrem získat co nejvíc nových studentů, možnosti léčby a terapie ve svých instalacích nepropagovala a na nabídky další spolupráce nereagovala.

Komora TCM se zachovala velmi korektně vzhledem k vlastním možnostem. Prezident Komory TCM MUDr. Jiří Bílek přednesl úvodní odborný projev. Účast Komory TCM byla jistě zárukou vysoké úrovně expozice pro veřejnost. Komora splnila sliby v rámci předběžné dohody. Jí poukázaná dohodnutá finanční částka uhradila zčásti prezentační panel Komory TCM, který jí bude poskytován k využití, další náklady (výroba, grafika, doprava, instalace) za účast a adjustaci Komory TCM uhradil NF.

2.

NABÍDKA SPOLEČNÉHO POSTUPU, BOARD TCM, VÝSTAVA

Důležitým krokem, předcházejícím výše zmíněnou výstavu, byl návrh NF všem, kteří významně působí v oblasti poskytování služeb, vzdělání a péče TCM, ke společnému postupu. Záměrem NF bylo sjednotit komunikaci, úsilí na podporu legislativy, pomoci k vyšší kvalitě vzdělání praktiků a poskytovatelů TCM, umožnit veřejnosti dostatek informací o možnostech, dostupnosti a odbornících, poskytujících tyto služby.

Oslovili jsme a požádali o jednání za účelem společného postupu:

– Delta Capital (komunikující i za tehdejšího partnera Tong Ren Tang), zastoupený na několika jednáních JUDr. Hanou Šmidrkalovou a jednatelem Michaelem Brodou

– 1. škola TCM (Sinobiologická společnost), zastoupená marketingovou ředitelkou Denisou Hunalovou a v předběžném jednání MUDr. Ludmilou Bendovou

– Komora TCM, zastoupená Mgr. Miroslavem Krutinou a MUDr. Jiřím Bílkem

– TCM Institut, resp. TCM Bohemia, při osobním jednání o projektu zastoupené MUDr. Jozefem Luckým a Ing Pavlem Frélichem

 

Několik měsíců intenívního jednání však neskončilo, díky nekorektnímu jednání partnerů, příliš úspěšně.

Firma Delta Capital původně nabídla významnou podporu, a vyzvala ostatní ke společnému postupu a financování společných záměrů v oblasti využití TCM.

V průběhu dalších jednání se však její zástupci jen pokusili nekorektně převzít a použít poskytnuté informace a další materiály pro vlastní prezentaci, mimo působnost čínského partnera. Tento v join-venture skupině požádal pana Michaela Brodu a jeho společnost Delta Capital o odchod ze společné společnosti, což se nakonec stalo.

 

TCM Institut, případně TCM Bohemia, zastoupené na jednáních Ing. Pavlem Frélichem a MUDr. Jozefem Luckým, v rámci likvidace své skupiny právnických osob a odmítnutí podílet se na nákladech s NF, ač efekt a prospěch z výstavy jednoznačně nejvíc konzumovali, zcela přestali komunikovat a rozvíjejí nyní pouze vlastní, historicky původně komerční aktivity, ve statutu nové neziskové organizace.

S těmito subjekty NF dále nespolupracuje.

 

3.

VÝSTAVA NA VELVYSLANECTVÍ ČLR

V návaznosti na úspěšnou výstavu požádali zástupci Velvyslanectví ČLR o možnost, uspořádat menší expozice v prostorách ZU v Praze (listopad 2016).

Na akci Nemocnice roku 2016, v jejímž rámci se konala vernisáž, byli pozváni významné osobnosti a zástupci institucí, působících v oblasti zdravotnictví, diplomacie i vedení krajů.

Výstavu autorsky připravil Mgr. Štěpán Vyhlídka, produkčně Markéta Zelinková a díky podpoře dalších institucí bylo možné důstojně a reprezentativně opět demonstrovat to, o co se NF mnoho let snaží. Přítomní velmi ocenili jak úroveň výstavy, tak opět úsilí NF o kvalifikovanou propagaci TCM.

Výstava byla finančně podpořena Velvyslanectvím ČLR, které poskytlo částku 50000 Kč, která byla celá poukázána na honorář dle požadavku autora scénáře Štěpána Vyhlídky.

Realizační náklady byly zcela kryty ze soukromých prostředků členů vedení NF.

 

4.

Závěr

Rok 2016 byl zásadní z hlediska stabilizace NF jako instituce, která nabývá na stále výraznějším významu. Zápisem do Rejstříku neziskových organizací se stal NF oficiálním partnerem pro řadu institucí.

Další činnost směřuje k rozvoji projektu vybudování Infocentra TCM Praha. Toto zařízení je připravováno za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

 

NF tak ve spolupráci s MHMP bude naplňovat Memorandum sesterských měst Praha – Peking, v kapitole Zdravotnictví, a poskytne tak odborné i laické veřejnosti platformu, umožňující nejen orientaci v oblasti TCM, ale i vzdělávání, kurzy a důstojné centrum pro potkáávání s čínskými a dalšími zahraničními partnery.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Náš Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (dále NF) vznikl v roce 2015, jako logické navázání a výsledek dlouholetých, zájmových a odborných aktivit jeho členů. Individuální odbornosti a specializace umožnily pokrýt velké spektrum témat. Oblast Tradiční čínské medicíny (TCM) vnímáme jako soubor léčebných a terapeutických metod, v modelu, využívaném především v čínském moderním zdravotnictví. Porovnáváním různých škol a koncepcí, v nichž je na celém světě (nejen) čínská historická medicína pojímána, se zabýváme pouze pasívně. Pro perspektivní a praktické využití vidíme jako účinnou kombinaci ověřených a analyzovaných znalostí, získaných formou empirických procesů v řádu tisíců let, a moderní medicíny, vědy a technologií, jimž základní model metod TCM slouží jako podpora a posílení účinků, zlepšení výsledků a případně cesta, jak pomoci tam, kde moderní medicína již pomoc nabídnout nedokáže.

Malý historický exkurz

Od počátku devadesátých let se členové vedení NF zabývali podporou a propagací, jakož i implementace doplňkových metod léčby. Souhrnně se v době po roce 1989 tyto obory označovaly jako alternativní.

Kromě klinické onkologie jako hlavního oboru, a homeopatie jako podpůrné metody v cizině uznávané léčby, se předseda správní rady NF, MUDr. Pavel Běleš, profesionálně věnoval také účasti na analýze a vývoji legislativy, jako lektor, vedoucí činitel odborných ministerských a jiných komisí, zaměřených na alternativní metody, podporující účinky standardní západní medicíny.

Mimořádným projektem své doby byl magazín Regena, který MUDr. Pavel Běleš vydával. Počátkem devadesátých let se věnoval, jako jediný seriózní periodikum,  korektní reflexi alternativních metod a terapií, aplikovaných ze sféry mimo standardní medicínu, a u nás méně známých nebo neužívaných lege artis. Časopis si získal ve své době velké renomé v odborné i laické obci zájemců o alternativy, zejména pro odpovědný a seriózní přístup k tématice, i respekt kritiků alternativ. Na to navazujeme.

Tehdejší vydavatel MUDr. Pavel Běleš v té době zároveň působil v odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, zabývající se legislativním řešením této problematiky. Jan Hovorka jako tehdejší šéfredaktor magazínu Regena nastavil v tomto projektu kritéria relevantní informovanosti, zkoumání nových oborů, mediální komunikaci a spolupráce s odborníky, vědci i praktiky. I na to chceme navazovat.

Zkušenosti s působením a potřebou média podobného typu, význam komunikace jako nástroje ochrany pacienta i lékaře – specialisty poskytujícího zdravotní nebo následnou péči, vědomí odpovědnosti za podporu dohledu nad tvorbou nástrojů kontroly, zvyšování kvality a dostupnosti těchto metod pro potřebu pacientů často v bezvýchodné situaci a bez pomoci standardního zdravotního systému, a hlavně možnosti a schopnosti toto podpořit – to byly hlavní důvody vzniku dnešního Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF).

Publicistické a vydavatelské aktivity, jimž věnoval celý profesní život, završuje Jan Hovorka v projektech Motol in, který vymyslel a vedl tři roky pro FN Motol, a následně HOSPITALin a TCM Revue. Sledoval desítky let aktivní činnost otce, MUDr. Jaroslava Hovorky, který se TCM, zejména akupunktuře, odborně věnoval od počátku 60. let XX. století. Publikoval též několik odborných a literárních děl, na TCM v obsahu zaměřených, včetně historických a kulturních souvislostí. Tento odkaz tvoří součást obsahu projektu.

Podpora TCM předpokládá znalost prostředí medicíny a zdravotnictví, atributy a limity oboru, historii, legislativu. Jedním z cílů NF je podpořit procesy, které vývoj a ustavení zákonů a předpisů, a celkovou optimalizaci prostředí, urychlují a precizují.

Současný rozvoj a proces implementace metod a technologií TCM do systém národního zdravotnictví je velmi perspektivní. Jako doplněk a podpora zdravotní péče, nebo nástroj prevence, skýtá velké naděje pro kvalitnější zdraví populace obecně, ale hlavně chronicky, dlouhodobě nebo i problematicky léčitelně nemocné. Účinně může být využívána i neléčebně, pro relaxační, kondiční, estetické nebo kosmetické  aktivity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROK 2017

Tradiční čínská medicína jako doplněk zdravotní a lékařské péče je dostatečné známá i u nás, aktuální situace však nesvědčí o podpoře ze strany poskytovatelů péče. Tím více vyniká důležitost aktivit, jaké vedeme v NF.

NF v roce 2017 podporoval a inicioval následující aktivity:

– průběžný proces ustavení odpovídající legislativy pro poskytovatele i klienty TCM, diskuzi a debatu, vstup a účast veřejnosti na debatě zdravotního výboru Parlamentu ČR, která vedla ke schválení novely zákona 96/2004Sb.

– mediální podporu řešení vzdělávání, kvalifikace, udělování certifikace praktikům,

specialistům a lékařům, používajícím metody TCM

– podpora mediální komunikace vytváření systému a nástrojů kontroly poskytované péče, především posílením stávajících, nebo vytvořením nových modelů kontroly a garance z pozice odpovědnosti lékařů, prostřednictvím Komory, soustřeďující lékaře a specialisty TCM

– medializaci a veřejnou debatu o TCM, snahy konfrontovat zahraniční zkušenosti a praxi, vyvolávat odbornou diskuzi na téma využití TCM

– inspirovat a iniciovat vědecké a konstruktivně odborné postupy zkoumání a aplikace metod a technologií TCM, zejména ve spolupráci se špičkovými experty a institucemi v ČLR

– spolupracovat při analýze možností využití TCM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných kraji

– iniciovat odborný sběr základních dat

– pokračovat v projektu vytvoření Infocentra TCM PRAHA

– iniciace a spolupráce při vytváření dalších center TCM v krajích a městech, při nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Tato témata vznikla v reakci na potřeby, následkem vývoje a společenského zájmu o TCM, prudce rostoucí. V souladu s tezemi MZ ČR, stejně jako úsilím odpovědných poslanců a senátorů Parlamentu ČR, chce NF přispět k tomu, aby metody, technologie, služby zdravotní péče prostřednictvím TCM mohli nabízet jen absolventi odpovídajícího vzdělání a praxe, včetně a přednostně klinické, vzdělaní poskytovatelé zdravotní péče a odborníci se závaznou odpovědností k pacientům.

Podstatnou částí záměru, který je průběžně realizován, je posílit účast čínských lékařů a dalších odborníků, včetně lektorů a učitelů, na výuce českých specialistů a lékařů TCM. Autenticitu, přímou zkušenost a průběžný kontakt s čínskými experty považuje NF v projektech za nezbytné.

Konkrétní snahou je umožnit v České republice činnost maximálnímu počtu specialistů a lékařů TCM, přicházejících z Číny, nebo českých lékařů a zdravotníků, absolvovavších univerzitní nebo příbuzné vzdělání v oborech TCM v autentickém, čínském medicínském prostředí.

Jako první krok k výměně zkušeností a rozvoji vzdělanosti zprostředkováváme studijní pobyty českých lékařů a specialistů v čínských nemocnicích, které se samy na nás s touto nabídkou obracejí.

1.1.

MISE NF V ČÍNĚ

Činnost NF zaujala pracovníky Velvyslanectví ČLR v Praze, kteří jako výraz ocenění výsledků spolupráce nabídli účast na více než čtyřtýdenní stáži, pořádané pro studenty TCM, pocházející z ČR.

Diplomaté i organizátoři studijního pobytu v Pekingu vzali na vědomí, že zástupci NF primárně nejsou v pozici studentů. Společně dohodnutým úkolem bylo seznámit se se základy struktury zdravotní péče v ČLR, získat orientaci v TCM, metodách, technologiích a využití v rámci zdravotního systému, sbírat informace a kontakty, využitelné na kvalifikovanou podporu informovanosti o TCM v ČR.

Záměr navázat další spolupráci s NF na našich projektech vyjádřili členové vedení Beijing TCM Hospital, Research Institute of TCM Beijing, Shuguan TCM Hospital Shanghai, WFSCM.

Kurzy pro zahraniční studenty probíhají v Research Institute a Beijing TCM Hospital od roku 1986. Jsou pro dvacetičlenné smíšené skupiny ze všech zemí světa. Poprvé byl připraven formát pro skupinu pouze studentů z ČR, pro mimořádný zájem v naší republice.

Důležité setkání proběhlo v sídle Světové federace společností čínské medicíny (WFSCM) v Pekingu. Vedením komunikačního odboru této celosvětové, velmi významné organizace velmi kladně hodnotili naše záměry i dosavadní činnost. Bylo nám nabídnuto členství v této federaci, jejímž úkolem je pomáhat vědeckému výzkumu, posílení spolupráce s odborníky a institucemi na dalších kontinentech, zabývajících se západní medicínou, a maximálně podpořit vzájemně výhodné využívání znalostí a zkušeností, výměny dat, EB studií a odborníků.

1.2.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE NF V ČR

V rámci posílení záměru vstupuje NF do komunikačního prostoru nejen ve vlastních médiích, tzn. HOSPITALin a TCM Revue, ale i dalších.

Díky výstavám a dalším aktivitám byl NF prezentován v médiích:

– Krajské/Parlamentní listy

– TV Praha

– ČTK Magazín

– Studio 6 ČT LIVE

– HOVORY O TCM, e-publikace vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím palmknihy.cz/Albatros MEDIA

– Regionální DENÍK

2.1.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE NF V ČÍNĚ

Setkali jsme se s mimořádným zájmem čínských médií o aktivity NF, již během našeho pobytu v Pekingu. Kromě odborných institucí nabídly dlouhodobou spolupráci mediální organizace, působících jak v provinciích, ale hlavně celoplošně nejen v ČLR, tak i v anglické verzi pro zahraniční vysílání.

Konkrétní pořady a nabídka reciproční spolupráce proběhla s partnery:

China National Radio – pořad na téma TCM a spolupráce odborníků ČLR a ČR v této oblasti, rozhovor s ředitelkou NF Markétou Zelinkovou

XinHuan News Agency Beijing – videoreportáž a rozhovor se zřizovatelem NF Janem Hovorkou

XinHuan News Prague – informace o NF a TCM v ČR

CCTV – reportáž globálního programu čínské televize z pracovního prostředí a rozhovor s Janem Hovorkou

Guang Ming Daily – publikace a citace z příspěvku Jana Hovorky na fóru literárních médií ČLR a ČR (Literární noviny), příprava dlouhodobé spolupráce NF s pražským zpravodajem deníku

Prague Chinese Times – informace a rozhovor se zřizovatelem NF

3.

JEDNÁNÍ S ASOCIACÍ KRAJŮ ČR

Projektu HOSPITALin, kmenové části komunikace projektů NF,  poskytla v r. 2015 statut Doporučení Asociace krajů ČR. Pro NF je to významná pomoc, posílení možností informovat a šířit TCM, podporovat zájem v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných především kraji.

Ze strany vedení AK ČR se nám dostává významné morální podpory a pochopení našich záměrů. S respektem k legislativě projednávají představitelé krajů a nemocnic možnosti, jak efektivně využít TCM jako podporu zdravotní péče v jejich gesci.

V návaznosti na konsenzus předsedkyně Asociace krajů ČR Mgr, Jany Vildumetzové se záměry NF, zahájili jsme postupná jednání s krajskými nemocnicemi. V případě jejich zájmu optimalizujeme rámec projektu zavedení podpůrné péče TCM do jejich zařízení.

Projekt TCM centrum Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme uspořádali výstavu z cyklu TCM bez legend a mýtů v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Otevření výstavy se spolu s vedením nemocnice a správní radou KZ, a.s. účastnila Její Excelence MA Ke Qing, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČLR v ČR, hejtman kraje Oldřich Bubeníček, a Dr Stanislav Rybák, náměstek hejtmana, který se ve velké míře zasloužil o úspěch výstavy.

Záměrem akce bylo informovat o TCM, na návazném semináři, který pomohl uskutečnit náměstek hejtmana S. Rybák v prostorách Úřadu seznámit odbornou veřejnost s možnostmi, které nabízejí metody a technologie TCM pro provoz a péči v nemocnicích.

Dále jsme nabídli lékařům KZ, a.s., využít průběžně naše nabídky na stáže a studijní pobyty v nemocnicích TCM v Číně, které s námi spolupracují.

Několikaměsíční jednání s vedením Ústeckého kraje (Dr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví UL Kraje) a výstava TCM spolu s dalšími aktivitami vedly k dalšímu projektu.

Krajský Úřad Ústeckého kraje je zřizovatelem Krajské zdravotní, a. s., která zahrnuje 5 nejvýznamnějších nemocnic kraje. V jednání s jejím Generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou zajistila ředitelka NF Markéta Zelinková Záštitu kraje a potřebné formy spolupráce pro velkou výstavu TCM, prezentaci metod a případných partnerů, včetně přípravy nabídky pro lékaře a vedení NZZ, jak využít TCM v jejich práci jako doplněk lékařské péče.

Součástí spolupráce je i výhledové zprostředkování stáží a studia lékařů KZ, a.s., ve vybraných nemocnicích TCM v Číně, dle nabídky (Šanghaj, Peking).

Výstava proběhla od 18. 10.  do 16.11. 2017, získala Záštitu náněstka hejtmana KÚ Ústeckého kraje Stanislava Rybáka, náměstka ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly a Velvyslanectví ČLR. Její otevření uvede J. E. MA Ke-qing, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČLR v ČR.

Předpokládáme, že ve spolupráci s KZ, a.s., případně jednotlivými nemocnicemi, bude možné rozšířit péči o vhodné metody TCM, podporující standardní léčbu.

Výstava byla dále prodloužena díky nabídce KÚ Ústeckého kraje, v jehož budově proběhl i seminář TCM, vedený Mgr. Štěpánem Vyhlídkou a MUDr. Karolínou Bílkovou.

Projekt Centra TCM Vysočina

Nemocnice Jihlava

Krajská nemocnice Jihlava uvažuje o využití TCM. Po jednání s ředitelem nemocnice MUDr. Lukášem Velevem a specialistou na TCM MUDr. Petrem Výlamem konzultujeme jednak projekt využití TCM v podmínkách nemocnice, a pobyt MUDr. Výlama ve vybrané nemocnici TCM v Číně.

Realizace by v případě dohody měla proběhnout za spolupráce Asociace krajů ČR.

4.

PROJEKT Infocentrum TCM PRAHA

Díky podpoře nejvýznamnějšího partnera NF, Magistrátu HMP, byl v druhé polovině roku 2017 rozpracován další projekt – Infocentrum TCM Praha. Ve spolupráci a pro potřeby Magistrátu HMP vznikne středisko pro veřejnost, poskytující informace, konzultace a pomoc těm, kteří se potřebují obrátit na praktiky, lékaře a specialisty TCM.

Infocentrum TCM Praha je projektováno jako jedna z částí plnění Memoranda sesterských měst Praha – Peking, respektive Praha – Šanghaj. Při pobytu zástupců NF v Beijing TCM Hospital a Shuguang TCM Hospital Shanghai byly předjednány různé formy spolupráce se špičkami TCM.

Vedle individuální poradenství a pomoci individuálního využití metod TCM pod dohledem a ve spolupráci s lékaři a specialisty TCM se činnost Infocentra TCM zaměřuje na konzultační a provozní spolupráci s nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními a specializovanými centry, které mají zájem a možnost tyto služby nabízet.

Dalším objektem spolupráce jsou pacientské organizace. Infocentrum TCM nabídne Ministerstvu zdravotnictví ČR, oddělení pro Pacientské organizace, Koalici pro zdravi, Unii pacientů a dalším skupinám, které spojuje zpravidla závažná, komplikovaně léčitelná diagnóza, nutnost náročné péče a limitovaná pomoc standardní medicíny, posouzení a zprostředkování pomoci prostřednictvím lékařů a specialistů TCM, kteří vyhodnotí doplnění péče metodami a technologiemi TCM jako možné, nerizikové a perspektivní a zajištění této péče nabídnou.

Budeme se průběžně snažit také o optimalizaci podmínek praxe pro praktiky TCM s nelékařským vzděláním a s odborností, získanou v cizině.

5.

CÍLE:

Výhled do dalších let

NF úspěšně zahájil svou činnost a rok 2017 můžeme považovat za velmi úspěšný.  Rámcově hodláme zdokonalovat a rozšiřovat deklarované aktivity a podprojekty.

Cílem je především rozšířit TCM centra do krajů, a připravit pro NZZ TCM Pointy tam, kde je o ně zájem a možnost využití, včetně přímé návaznosti v zařízení nebo místě.

Dále hodláme nabízet NZZ modely, které umožní provoz oddělení nebo center TCM v jejich nemocnicích, a online propojení na informační báze NF.

Průběžně sledujeme využití nabídek z čínské strany na výuku a stáže lékařů, přiípadně specialistů, pobyty v univerzitních a odborných institucích v ČLR, a snažíme se je rozšiřovat o další možnosti.

Výrazně by měla být posílena mediální prezentace témat a osobností, rozvojem TV a videostreamingu, posílení online komunikace a odběru printových nosičů.

Díky podpoře MHMP a předpokládanému rozvoji Infocentra TCM Praha výrazně rozšíříme možnosti vzdělávání specialistů a lékařů, a současně informovanosti veřejnosti o TCM a dostupnosti jejich metod a expertů.

5.1.

NF + ASOCIACE KRAJŮ ČR

Historicky je práce především magazínu HOSPITALin pozitivně hodnocena a uznávána i v rámci působnosti Asociace krajů ČR. Na základě výzvy hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka požádal vydavatel magazínu o jednání a magazín získal Doporučení ke vstupu, resp. distribuci do krajských nemocnic. Díky tomu se můžeme i v roli vedení NF setkávat s managementem nemocnic, odborníky, zřizovateli a zkoumat možnosti spolupráce a její formy, pokud má konkrétní zařízení a kraj o zřízení jednotky TCM (oddělení, centrum, klinika a d.) zájem.

Jednání o nové formě systémové spolupráce projektů HOSPITALin, TCM Revue a NF s AK ČR vyvolal zájem i nového vedení.

Předsedkyně AK ČR vyjádřila podporu rozvoji informovanosti o využití TCM pro NZZ, zřizované kraji. Uvažuje, že předloží Radě hejtmanů návrh NF, jak umístit do NZZ TCM Point, základní informační prvek, který umožní orientaci v nabídce TCM pro pacienty.

Dále nevyloučila, že zváží doporučení podpořit za AK ČR všechny cesty, jak seznámit s výhodami TCM lékaře a vedení NZZ v krajích a za AK ČR podpořila úvahu, že by NF spolupracoval s budoucí Asociací 16+1 na vytváření obsahu a tvorbě kanálů na téma TCM pro země Střední a Východní Evropy (CEE).

Cílem je, s podporou AK ČR vytvořit síť středisek nebo oddělení v nemocnicích, zřizovaných kraji, která by efektivně využívala podporu standardní léčby metodami TCM a učinila ji tak dostupnější a pod odbornou kontrolou pro občany kraje.

5.2.

TCM Point jako základní prvek komunikace

Označení TCM Point používáme pro základní informační prvek, koncipovaný pro nemocnice a zdravotnická zařízení (NZZ). Pod brandem NF, magazínů, případně spřátelených partnerů, instalujeme základní stojan s printy, nabízející plošné, základní informace, rozcestníky a kontakty k získání dalších, jak v objektech NZZ, tak z veřejných (NF) zdrojů

Další stupně přidáme po dohodě dle možností a zájmu konkrétních NZZ – osobní informace na recepci, přístup k internetu dotykovým zařízením, mobilní aplikace, objednání návštěvy u místního praktika nebo externího odborníka/lékaře, praktikujícího TCM.

TCM Point také poskytuje základní informace o legislativě, osobním informovaném souhlasu, oboustranných povinnostech a podobně, včetně upozornění na otevřené zdroje prodejce produktů TCM a odborná pracoviště.

5.3.

PROJEKT VYBUDOVÁNÍ ŠKOLY TCM

V rámci konzultací z čínskými partnery pracuje NF na konceptu 1. Evropské školy TCM, založené v Praze, s působností v dalších státech, jak CEE, tak s přesahem k EU.

Projekt by měl zásadně pomoci k řešení nejasné pozice, nedokonalé legislativy a problémů s působením odborníků, poskytujících péči metodami a technologiemi TCM a případných alternativ, a sice v rovinách:

a) lékař-specialista TCM, s medicínským vzděláním, akceptovatelným pro rpaxi v dalších zemích

b) terapeut-praktik, nelékařský pracovník poskytující zdravotní péči, na základě spolupráce s lékařem-specialistou působícím v rámci zdravotnického zařízení.

Škola by poskytla i dočasnou pomoc formou rozdílových a doplňovacích kurzů dřívějším praktikům, absolventům neodpovídajících, ale odborně hodnotných a ustavenou komisí vybraných oborů a soukromých škol, a vydání odpovídajícího oprávnění k dalčí činnosti v souladu s přísluč’šnými zákony.

Dále by škola připravila vzdělávací model pro mladé lékaře-mediky, ve spolupráci s LF českých i zahraničních univerzit. Cílem je nabídnout vzdělání mladým zájemcům z ČR i Evropy, včetně „druhé generace“ Číňanů, kteří v zemích dlouhodobě žijí, případně sami jako experti TCM provozují. Znalost čínštiny a dalších jazyků by velmi usnadnila prolínání oborů z původní země do dalších, TCM teorve poznávajících, a zabezpečila by tak rychlejší posun a kvalitu.

5.4.

PODPORA VÝVOJE LEGISLATIVY

Nevyhovující legislativa je hlavním problémem implementace TCM d systému zdravotní péče vČR. NF průběžně vyvolává diskuze, oslovuje osobnosti nebo instituce, podává návrhy na optimalizaci.

Cílem je urychlit a usnadnit využití TCM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, samostatných centrech, soukromých provozovnách, nebo individuálně.

Péči TCM mohou čerpat i zařízení sociální péče, pacientské organizace, lázeňská zařizení, zahraniční turisté, zájmové skupiny v rámci rekondičních a regeneračních služeb, sportovních, rekreačních, volnočasových aktivit a dalších.

Důsledně nastavené legislativní rámce umožní provozování, kontrolu odborné úrovně i financování, respektive zdanění zisku z poskytované péče.

Bude nezbytné vytvořit orgán na bázi profesní komory, který problematiku provozu TCM soustředí a bude řešit odpovídajícími nástroji.

KOMORA TCM A JEJÍ PODPORA ZE STRANY NF

Jedním z důležitých a deklarovaných bodů záměru NF, je podpora pozice Komory TCM a jejich aktivit v této oblasti. Při všech jednáních a publikačních příležitostech uvádíme, že je nezbytné Komoru TCM podpořit a stabilizovat. Její role může být jako instituce v případě odpovídajícího odborně-personálního zajištění a profesionální komunikace rozhodujícím nástrojem pro pozitivní rozvoj.

V dohodě s vedením Komory TCM se NF účastnil Valné hromady TCM, kde jako host v příslušném bodě programu jednání přednesl zřizovatel NF Jan Hovorka záměr a ideje NF přítomným členům VH.

Přes nabídku NF a příznivou reakci členů VH Komory TCM další jednání tato oficiálně nezahájila. NF spolupracuje s jednotlivými členy individuálně.

5.5.

PODPORA PŮSOBENÍ ČÍNSKÝCH LÉKAŘŮ, LEKTORŮ A ODBORNÍKŮ V ČR

Komunita čínských občanů, žijících v ČR, je relativně početná. Mezi expaty jsou i doma významní lékaři TCM, kteří působili ve vedení nemocnic a ústavů, jako uznávaní odborníci. Jsou absolventy uznávaných škol, mají dlouhou praxi a stálý kontakt s odborníky doma.

NF byl požádán o pomoc při založení jejich profesního spolku, který směřuje k modelu evropské asociace čínských lékařů TCM, kterých velký počet působí i v dalších zemích CEE/EU.

NF podporuje a pomáhá působení čínských lékařů TCM u nás velmi aktivně.

5.6.

FINANCOVÁNÍ

NF nemá sponzora ani stálého partnera. Veškeré aktivity jsou hrazeny pouze ze zdrojů, které se podaří na konkrétní akci shromáždit, a z vlastních prostředků. Členové statutárních orgánů nepobírají odměnu, výkonní organizátoři Jan Hovorka a Markéta Zelinková veškerými pracemi na projektech a jejich realizaci činnost NF se na xistenci fondu podílejí bezplatně.

Publikace a propagace TCM, včetně odborných center a profesionálních pracovišť, na webu a v tištěných médiích, je bezplatná. Po dohodě si případnou účast na výstavě nebo jiné prezentaci zájemce uhradí na základě obvyklých postupů.

Snahou NF je, aby komerční subjekty a soukromě podnikající subjekty NF podporovaly jednak nabídkou placené inzerce a obsahu, jednak standardní formou na základě Darovací smlouvy.

Jsme přesvědčeni, že činnost NF jednoznačně pozitivně ovlivňuje kvalitu prostředí, v němž tyto subjekty komerčně působí, zvyšuje informovanost klientů, jejich zájem a orientaci v možnosti čerpání péče.

NF vítá, že o průběžné podpoře akcí a činnosti, podporující rozvoj TCM, se začínají zajímat i odborníci, instituce a firmy, původem z Číny a dalších zemí, které v ČR působí.

Vzhledem k tomu, že NF svými aktivitami uvádí do praxe řadu rozhodnutí a tezí státních orgánů a institucí, bylo by dobré, aby podporu konkrétních projektů NF zvážily i Ministerstvo zdravotnictví ČR, VZP a dalších státáních a veřejných subjektů.

NF vzal na vědomí pozdější založení Nadačního fondu TCM, který působí v rámci projektu vybudování Kliniky TCM ve FN Hradec Králové. Přes náznaky a úvahy o možné spolupráci však konkrétní partnerské dohody mezi oběma subjekty, občanským a státním, nevznikly. Nadační fond TCM spravuje investici/sponzorský dar, ze kterého bude realizován projekt kliniky TCM ve FN Hradec Králové. Na čerpání těchto prostředků a vývoje projektu se NF, který předkládá tuto Výroční zprávu, nijak nepodílí, pouze objektivně komunikuje stav, výsledky a osobnosti, které se týkají nebo nějak souvisejí s aktuální podobou (Česko-čínské centrum TCM, ambulantní provoz ve FN HK).

NF by uvítal dohodu o spolupráci a rozdělení činností obou subjektů, vzhledem k vlastní dlouhodobé historii, zkušenosti,informovanosti a aktivnímu působení v komunikační a informační oblasti a připrauje v tomto smyslu oslovení.

5.7.

DOTACE a další podpora

Konkrétní akce, výstavy a semináře, zřízení TCM InfoCentra, se díky spolupráci s partnery daří realizovat díky podpoře partnerů. Dotační nájem nastavil Magistrát hlavního města Prahy, další slíbené podpory za provedené akce (Krajský úřad Ústeckého  kraje) splněny nebyly. Tento typ akcí financují členové fondu z vlastních zdrojů.

6.

SPOLEČENSKÁ, PROPAGAČNÍ, KOORDINAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST NF

Rostoucí význam aktivit NF pro podporu TCM v ČR se projevuje i v respektu oficiálních institucí, které tyto aktivity mají v náplni práce.

Především je nutno opět zmínit zájem pracovníků i volených členů orgánů Magistrátu hlavního města Prahy. Podporují nejen realizaci projektů, ale i jejich mediální výstupy ve vlastních kanálech, poskytují informace i nezbytné intervence.

NF využívá vlastních médií a jednání k propagaci záměrů NF při pracovních jednáních, týkajících se přípravy magazínu HOSPITALin. Během pracovních cest do nemocnic a zdravotnických zařízení po celé ČR realizuje rozhovory s řediteli a dalšími vedoucími manažery a publikuje články o jejich činnosti, Součástí těchto materiálů, ale i širších jednání je vždy téma TCM.

Nutno říci, že možnost takovéto rešerše poskytuje korektní a průběžně kompletizující přehled zájmu vedení NZZ o možnosti poskytování péče metodami TCM i možnostech a způsobech realizace. Tyto se liší případ od případu, dle zájmu NZZ a místních podmínek.

6.1.

NÁSTROJE

6.1.1.

Infocentrum TCM PRAHA

Magistrát hlavního města Prahy vyšel velmi vstříc NF a podpořil zásadně projekt informačního a konzultačního centra TCM.

Vzniklo díky poskytnutí nebytového prostoru a neinvestiční dotace na zahájení provozu, a bude sloužit jak obyvatelům hlavního města, tak dalším občanům, včetně  návštěvníků a turistů nejen z ČLR.

Provozně bude přístupné veřejnosti v části výstavních a komerčně prezentačních expozic, pro získání informací a materiálů, kde lze čerpat další pomoc, odbornou a dlouhodobou, od jakých odborníků, v jakých legislativních a dalších parametrech.

NF získal na konci roku 2017 vlastní prostory pro InfoCentrum TCM, na adrese Praha 1, Opletalova 19. K dispozici je celkem 450 m2. Tam bude NF ve spolupráci s odborníky a institucemi pořádat:

– kulaté stoly na téma TCM a zavádění do praxe, resp. zdravotního systému

– přednášky pro laickou veřejnost

– přednášky pro odbornou veřejnost

– demonstrační přednášky s ukázkami metod a technologií

– výukové semináře a kurzy

– výstavy

– prezentace

– komerční prezentace a nabídkové akce

– společenská, obchodní a odborná setkání osobností, působících v oblasti TCM

6.1.2.

HOSPITALin + TCM Revue

Oba magazíny dlouhodobě podporují informovanost a komunikace v oblasti TCM a zdravotní péče. Redakčně, vydavatelsky i výrobně se o vydávání starají pouze členové vedení NF Jan Hovorka a Markéta Zelinková. Magazíny jsou financovány pouze z vlastních prostředků, získaných nabídkou inzerce a PR materiálů, a produkovány prostřednictvím vydavatelství Talker, s.r.o. Parntersky se na výrobě podílí i studio Absolute Company, s.r.o., dohodnutým cílem je sdružit výrobní a obchodní činnosti, které NF ze zákona nemůže provádět, do servisního střediska.

HOSPITALin

Magazín pro nemocnice, lékaře a pacienty vychází od roku 2012. Primárně je určen do nemocnic a zdravotnických zařízení. V lifestyle žánru je jediným médiem, které je legálně a na Doporučení Asociace krajů ČR distribuováno do interního prostředí NZZ, čekáren, hospitalizačních částí, lékařských pokojů, kanceláří managementu a dalších. Historicky navázal na projekt Motol in, časopisu pro FN Motol, který pod vedením Jana Hovorky v pozici autora projektu a šéfredaktora vycházel v letech 2009 – 2011, bez jeho účasti vychází dodnes. Hned v začátku byl HOSPITALin zařazen mezi 5 nejlepších titulů ve své kategorii renomovanou agenturou CZECH TOP 100.

Primárně je obsah magazínu zaměřen na podporu komunikačního prostoru a reflexi vztahů lékaři – pacienti. Představuje osobnosti, nemocnice, státní či veřejné projekty, historii i vědecký rozvoj.

TCM je v obsahu stálou přílohou, tématicky informativním doplňkem, který především představuje podstatu TCM, lékařské osobnosti z domova i ze světa, které se metodami zabývají i možnosti, jaké TCM ve zdravotnictví nabízí.

Během 2017 jsme zahájili analýzu a posun online komunikace, s využitím webu. Není v současných silách a finančních možnostech NF, vytvořit plnohodnotný nástroj, který by na internetu poskytoval informační a uživatelský fullservis, nicméně na koncepci stále pracujeme.

Cílem je časem vytvořit portál, fungující jako komunikační platforma pro „svět nemocnic“, podporu nabídky pracovních míst, sdílení zkušeností, příběhů, možností, a to jak pro zdravotníky, tak pro klienty a pacienty. Nedílnou součásti koncepce a strategie tohoto konceptu je nabídka TCM.

V polovině roku 2017 jsme navázali spolupráci s WHO, pražským zastoupením, a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Publikujeme dlouhodobě materiály z nemocnic, které se účastní celosvětového programu, zaměřeného na sledování kvality péče o pacienta a podmínek pro zdravotníky – HPH.

TCM není využitelná jen v nemocnicích. Výhody jako nízké náklady, levný provoz, snadné umístění nabízejí široké využití. Pod odborným dohledem může praktik TCM poskytovat služby, navazující na standardní zdravotní péči, poskytovat péči preventivní, speciální, regenerační, kosmetickou atd., na základě živnostenského oprávnění. TCM Revue je zaměřena přímo na podporu těchto metod a rozlišení do dvou skupin, lékařské a obecné.

TCM Revue

Významným přínosem pro celý projekt je publikace vlastních autorských a objednaných materiálů v magazínech HOSPITALin (www.hospitalin.cz), TCM Revue (www.tcmrevue.cz) a zprostředkovaných výstupech, případně citací v domácích médiích.

Na podporu aktivit NF vydáváme webový magazín tcmrevue.cz, který publikuje zásadní témata, která se týkají TCM.

Ačkoli je vydáván pouze z vlastních zdrojů, nemá ani sponzory, ani inzerenty a má jen minimální technickou podporu, dosahuje až 8500 uživatelů.

Ke konci roku (po 16 měsících provozu) má v obsabu cca 150 autorských nebo redakčních materiálů, včetně těch, které nabízejí špičkoví odborníci mj. na legislativu nebo výzkum, související s TCM. Jako jediní v ČR také publikujeme rozhovory s lékaři a experty z Číny a dalších zemí.

K pravidelným partnerům pro přípravu kvalifikovaných materiálů o TCM na úrovni, na jaké v ČR žádné z médií tato témata nereflektuje, patří především Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace krajů ČR, jednotlivé kraje, jejich nemocnice a zdravotnická zařízení (NZZ), jimi zřizované, a samozřejmě lékaři-specialisté a odborníci z renomovaných center TCM v ČR.

Se zájmem a ochotou se při této práci, podporující aktivity NF, setkáváme také u odborníků, působících v nelékařských centrech, poskytujících TCM.

Za uplynulý rok byla publikována více než stovka původních rozhovorů, reportáží a dalších formátů, obsahujících zásadní informace, seznamující odbornou i laickou veřejnost s aktuálním stavem i trendy v oblasti využití TCM.

Souhrnně a s obsáhlým úvodem, zahrnujícím i práci NF,  jsou uvedeny vybrané rozhovory ve sborníku HOVORY O TCM, což je e-publikace vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím palmknihy.cz/Albatros MEDIA.

7.

SPOLUPRÁCE S ĆÍNSKÝMI LÉKAŘI V ČR I Z ČLR

V ČR žije relativně početná komunita čínských občanů. Mezi nimi je dost lékařů a praktiků, zabývajících se TCM. Dominují lékaři, univerzitně vzdělaní, kteří léta působili ve ýznamných nemocnicích jako experti i vedoucí manažeři.

Postavení těchto odborníků je dnes z hlediska legislativy složité. NF se snaží podpořit zlepšení podmínek pro jejich práci, propojit je s odborníky v českých enmocnicích a zdravotnických zařízeních a rozšířit prostor jejich působnosti.

NF se účastnil založení spolku čínských lékařů, který vytváří Evropskou asociaci čínských lékařů TCM a zakladatel NF Jan Hovorka přijal pozici viceprezidenta.

7.1.

Evropská asociace čínských lékařů čínské medicíny v ČR

NF podporuje spolku čínských lékařů konzultační, organizační a mediální podporu. Z jejich strany přijímá a posuzuje nabídky na spolupráci s lékaři, centry v ČR i nemocnicemi TCM z ČLR.

Výstupem spolupráce je vznikající databáze čínských praktiků v ČR, lokace, reference, prezentace jejich umění léčit. Dále se rodí modely pro využití kapacity spolku pro zřízení relaxačních a rekreačních služeb v centrech TCM, zvažujeme účast na projektu kliniky TCM, kde by působili výhradně nejvýznamnější experti a lékaři z čínských klinik.

Do orientační databáze rádi v konsenzu zahrneme i české praktiky a lékaře, kteří projeví zájem o účast v našem projektu.

7.2.

Spolupráce s nemocnicemi a odbornými centry v ČLR

Peking X

Wan Guo

Na pozvání NF přijeli do ČR lékaři, majitelé nemocnice TCM a zástupci vedení hlavního města v oblasti zdravotnictví a komunikace. Nabídli NF dlouhodobé partnerství a spolupráci na projektu Kliniky TCM v Praze, kterou finančně a personálně zajistí. Hlavní lékař nemocnice Wan Guo a lékař TCM Zheng Qang, působící delší dobu v Praze v soukromém Rehabilitačním středisku a zakladatel spolku čínských lékařů, osobně povedou unikátní a účinnou léčbu.

8.

PODĚKOVÁNÍ ZA OSOBNÍ ZÁJEM, SPOLUPRÁCI A PODPORU

V souvislosti s výše zmíněným konstatováním je vhodné zmínit osobnosti, které se významně zasloužily a dále zasluhují o rozvoj aktivit NF, z hlediska profese i osobního zájmu a vždy vyjdou vstříc aktuálním potřebám, nebo ze své strany navrhují či pomáhají iniciovat a plnit í další kroky.

MA Ke-Qing a pracovníkům Velvyslanectví ČLR v ČR

Guosheng Shang

Ing. Radek Lacko

Jan Wolf

MUDr. Svatopluk Němeček

Ing. Jana Berková

Dr. Pavel Klinecký

Ing. Helena Šmehlíková FN HK

Mgr. Štěpán Vyhlídka

Mgr. Andrea Peláková

Dr. Stanislav Rybák

9.

SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH A CELOREPUBLIKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Velkou pozornost hodláme věnovat spolupráci s odbornými organizacemi, zabývajícími se TCM v zahraničí.

Přijali jsme nabídku členství ve WFSCM, rádi bychom více spolupracovali s EATCM. Pokoušíme se podchytit partnery projektů TCM v zemích V4.

Klíčovým tématem roků 2017 a 2018 navázání spolupráce s představiteli Asociace 16+1,  centry v jednotlivých zemích.

Pomohli jsme založit Asociaci čínských lékařů TCM v ČR, která se rozšiřuje i do dalších zemí Evropy.

Sdružuje čínské lékaře, působící v jiných zemích. Zakladatel NF byl požádán o členství ve vedení této organizace jako jediný původem z jiného státu.

10.

ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI

NF v současné době nemá prostředky na zaměstnávání pracovníků na HPP nebo v jiné formě. Většinu činností dělají členové statutárních orgánů, JH a MZ, a to ve vlastním, pracovním i osobním čase, bez možnosti čerpat nějaké odměny a úhrady.

Profesionální práci objednáváme u grafiků a výtvarných umělců, především MgA. Jana Gablera, akademického malíře.

Ke spolupracujícím firmám patří Absolute Company, s.r.o., a její zástupce Jan Sixta.

Velký přínos má pro NF spolupráce se sinologem, překladatelem a praktikem TCM Mgr. Štěpánem Vyhlídkou.

Dlouhodobě plánujeme a rozvíjíme spolupráci s předsedou představenstva firmy Beijing Tong Ren Tang, panem Guoshengem Shangem.

11.

ORGÁNY ORGANIZACE

Orgány organizace a jejich personální obsazení odpovídají zápisu v Rejstříku spolků a neziskových organizací.

Správní rada

MUDr. Pavel Běleš – předseda správní rady. Odborník na onkolodii a diagnostiku, homeopatii, externě působí v nestátním zdravotním středisku.

Jan Hovorka – zakladatel a člen správní rady, šéfredaktor a spoluvydavatel mediálních nástrojů, spolupracujících s NF, autor projektů komunikačního a odborného charakteru

Markéta Zelinková – člen správní rady, ředitelka projektů, spoluvydavatelka mediálních nástrojů, spolupracujících s NF, výkonná producentka veškerých aktivit NF

MUDr. Jana Rousková – členka správní rady, lékařka se zájmem o studium TCM

Dozorčí rada

Alena Bednaříková – předsedkyně Dozorčí rady, expertní konzultantka pro oblast farmacie, zdravotnických prostředků a pomůcek

Julius Horváth – člen dozorčí rady

Ing. Jana Čapková – členka dozorčí rady, expertní konzultace pro oblast legislativy a kontroly léčiv, t.č. rodičovská dovolená

Vzhledem k náročnosti časové, pracovní i cestovní zvažujeme změny, které uvolní naše zakladatelské partnery k externí spolupráci v rámci jejich odbornosti, a bude-li to možné, vlastní provoz NF převedeme na regulérní zaměstnanecký model. V současné době o těchto změnách jednáme a zvažujeme optimální řešení.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

NF vyjadřuje velké poděkování partnerům a institucím, které přijaly projekt a jeho záměr, vstřícně a konstruktivně přispěly k jeho rozvoji a pomohli tak nastavit podmínky pro další existenci. Jde především o naše patnery:

– Magistrát hlavního města Prahy

– Velvyslanectví ČLR v ČR

– Ministerstvo zdravotnictví ČR

– Asociace krajů ČR

– Krajský úřad Ústeckého kraje

– FN Hradec Králové

UPŘESNĚNÍ/FAQ

V komunikaci s partnery a veřejností se mimořádně setkáváme s tím, že je NF spojován s osobami a institucemi, které se podobnou činností zabývají, avšak s NF na podporu TCM a alternativ nemají nic společného, jeho činnost nepodporují, nebo se v projektech NF, případně společných, neúčastní.

Pro upřesnění a jako generální odpověď na často kladené dotazy je nutné uvést následující:

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ není totožný, ani nijak spojen ani propojen, ani nespolupracuje s právnickou osobou Nadační fond TCM, který byl v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR zřízen se sídlem ve FN Hradec Králové za účelem zajištění realizace projektu Kliniky TCM tamtéž, a do rejstříku KS Hradec Králové zapsán výrazně později.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ nemá sponzora, ani investora nebo jiný subjekt, který by poskytoval finanční prostředky na plnění záměru a realizaci prostředků. Veškeré finanční náklady hradí BF z příspěvků, které pro konkrétní záměr poskytnou donátoři, s nimiž FN na konkrétní akci spolupracuje, a částky přijaté NF jsou vedeny a uvedeny ve vyúčtování jednotlivých akcí.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, nemá jiné zakladatele, nebo skryté společníky či partnery, v bankovní terminologii „skutečné majitele“, než osoby, které jsou vedeny v rejstříku spolků a neziskových organizací.

Pracovní, tvůrčí a realizační aktivity provádějí členové statutárních orgánů dobrovolně, ve vlastním pracovním a volném čase, a nepobírají za tyto aktivity smluvní odměnu.

Finanční částky, nezbytné pro provoz a realizaci akcí NF, poskytují členové jeho vedení z vlastních prostředků, osobním darem, firemním darem nebo sponzorským financováním ze strany dalších subjektů v jejich soukromém vlastnictví.